FMCSA vrši reviziju uputstava o brokerima i agentima za prevoz tereta

FMCSA vrši reviziju uputstava o brokerima i agentima za prevoz tereta

Federalna uprava za bezbednost autoprevoznika će takođe ispitati da li se dispečerske službe mogu smatrati brokerima

Truck with sign protesting abusive brokers.

Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) se približava rešavanju kontroverze oko toga kako definisati brokere za teretni promet, dok takođe pojašnjava nivo finansijskih kazni za neovlašćeno posredovanje.

U obaveštenju koje je planirano da bude objavljeno u saveznom registru u petak, FMCSA traži do javnosti odgovore na niz pitanja „kako bi se modifikovale buduće smernice o definicijama brokera i bona fide agenata“, navela je agencija.

Tokom protekle decenije, FMCSA je primila brojne upite i nekoliko peticija u vezi sa definicijom brokera. FMCSA je svesna da postoji značajan interes zainteresovanih strana“ za to kako ona sprovodi neovlašćeno posredovanje, napominje.

Deo problema je što postoje razlike u definiciji brokera u različitim delovima saveznih propisa. Pored toga, pošto se odgovornosti brokera za kamione i dispečera (otpremnika) tereta ponekad preklapaju, postavlja se pitanje da li dispečerska služba deluje kao licencirani posrednik bez odgovarajućih ovlašćenja.

Na primer, FMCSA u svom zahtevu za inforamcije ističe da neke dispečerske službe navode saveznu regulativu 49 CFR 371.2(b) kao razlog zašto ne dobijaju registraciju brokerskog organa od strane FMCSA. U ovom odeljku se navodi da su bona fide agenti „osobe koje su deo normalne organizacije motornog prevoznika i obavljaju dužnosti prema uputstvima prevoznika u skladu sa prethodnim sporazumom koji predviđa nastavak odnosa, isključujući diskreciono pravo od strane prevoznika u alokaciji saobraćaja između prevoznika i drugih“.

Međutim, neke dispečerske službe tumače ovu uredbu, napominje FMCSA, „kao da im omogućava da predstavljaju više od jednog prevoznika, a da ne dobiju registraciju brokerskog operativnog autoriteta. Drugi tumače ovu uredbu tako da tvrde da dispečerska služba može predstavljati samo jednog prevoznika bez dobijanja ovlašćenja brokera“.

FMCSA je navela da su njene nove smernice obavezne po zakonu da „uzmu u obzir stepen do kojeg je tehnologija promenila prirodu posrednika u transportu tereta, ulogu verodostojnih agenata i druge aspekte industrije transporta tereta“.

Pored toga, FMCSA mora, u najmanju ruku da:

 • Ispita ulogu dispečerske službe u transportnoj industriji
 • Ispita u kojoj meri se dispečerske službe mogu smatrati brokerima ili bona fide agentima
 • Pojasni nivo finansijskih kazni za neovlašćene brokerske aktivnosti prema 49 U.S.C. 14916, koji se primenjuje na dispečersku službu

Evo nekih pitanja Savezne uprave za bezbednost motornih prevoznika:

 • Koje kriterijume evaluacije FMCSA treba da koristi kada utvrđuje da li poslovni model/entitet ispunjava definiciju brokera?
 • Navedite promere operacija koje ispunjavaju definiciju brokera u 49 CFR 371.2 i primere operacija koje ne ispunjavaju definiciju u 49 CFR 371.2?
 • Kakvu ulogu treba da ima posedovanje novca, koji razmenjuju pošiljaoci tereta i motorni prevoznici u brokerskoj transakciji, u određivanju da li neko obavlja određeno posredovanje?
 • Kako biste definisali pojam dispečerske službe? Postoji li opšte prihvaćena definicija?
 • Kakvu ulogu imaju dispečerske službe u transportnoj industriji?
 • Da li dispečerske službe moraju da pribave poslovnu dozvolu/matični broj poslodavca od države u kojoj primarno obavljaju poslove?
 • Ako dispečerska služba predstavlja više od jednog prevoznika, da li je to samo po sebi čini brokerom koji radi bez ovlašćenja?
 • Kada se dispečerska služba smatra bona fide agentom?
 • Kakvu ulogu imaju bona fide agenti u transportu tereta?
 • Elektronske oglasne table spajaju pošiljaoce i prevoznike, za određenu naknadu. Naknada je članarina za pristup informacijama na oglasnoj tabli. Da li elektronske table treba da se smatraju brokerima i da li se moraju registrovati kod FMCSA da bi dobili ovlašćenje za rad brokera? Ako jeste, kada i zašto?
 • Kako je tehnologija promenila prirodu posrednika u transportu tereta i kako bi ove promene trebalo da se odraze, ako uopšte, u smernicama FMCSA?
 • Da li postoje drugi poslovni modeli/usluge, osim dispečerskih usluga i elektronskih oglasnih tabli, koje treba uzeti u obzir prilikom pojašnjenja definicije brokera?
 • Da li postoje drugi aspekti industrije transporta tereta koje bi FMCSA trebalo da uzme u ozbir prilikom izdavanja uputstava u vezi sa definicijama brokera i bona fide agenata?

 

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply